​Du må hellere end gerne anvende vores søgefunktion.

Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud

​Skriftlige og mundtlige tilbud er gældende i 20 dage fra afgivelse

Priser / mængder

Priserne er dagspriser. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Priserne er excl. moms, råstofafgift og energi & miljøtillæg, afhentet i grusgravene og læsset på vogn. Mængdeangivelsen er ton, baseret på afvejning med gummiged. Råstofafgift udgør p.t. kr. 3,34 pr. ton. Vi fakturerer minimum 200,- kr. pr. afhentning uanset mængde.

Betaling

Løbende måned + 8 dage netto. Ved senere betaling tillægges 2% rente pr. påbegyndt måned.

Produktionskontrol

Kudsk & Dahl A/S er tilsluttet Dancert, der på grundlag af virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal medvirke til at sikre, at de omfattede materialer er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter og med de udarbejdede deklarationer. Ved levering af produkter, der er omfattet af ovennævnte ordninger, vil dette fremgå af følgesedlen. Produkter, der ikke er omfattet, kontrolleres løbende på eget laboratorium. Prøvningsresultater kan mod betaling rekvireres herfra.

Erhvervs- og produktansvar

Kudsk & Dahl A/S er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af Kudsk & Dahl A/S.

Kudsk & Dahl A/S har tegnet en erhvervs og produktansvarsforsikring på 10 mio. Kr. for person og tingskader, som i overensstemmelse med policens omfang dækker for skader, som den leverede vare måtte forvolde. Følgeskader som f.eks. driftstab, avancetab, tidstab og andet indirekte tab dækkes ikke. Såfremt Kudsk & Dahl A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved skadevoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde Kudsk & Dahl A/S skadesløs​​

For det beløb erstatningskravet måtte overstige forsikringsydelsen. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst rejst af tredjemand mod Kudsk & Dahl A/S på grund af den skade, som tredjemand påstårer forårsaget af leverancen

Mangelansvar

For andre mangler ved leverancen end de, som køber ser eller burde have set ved leveringen, hæfter Kudsk & Dahl A/S indtil 5 årefter, at arbejdet er afleveret til bygherren. Ovennævnte ansvar omfatter kun mangler ved leverancen, når det af køber godtgøresat manglen skyldes fejl, der kan lægges Kudsk & Dahl til last. De krav vedrørende mangler ved leverancen, som køber kan gøre gældende mod Kudsk & Dahl A/S, kan ligeledes gøres gældende af eventuelle mellemhandlere, entreprenører og bygherrer.

Tvister vedrørende mangler afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

​Reklamation

​Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.​​

Energi & miljøtillæg

Kudsk & Dahl A/S ser sig desværre nødsaget til at indføre et miljøtillæg gældende fra den. 1. juli 2023. Energitillægget vil derfor fremadrettet hedde energi & miljøtillæg.

Miljøtillægget vil blive brugt til den grønne omstilling som koncernen har sat i gang, med bl.a. konvertering fra diesel til strøm og biodiversitet i vores efterbehandling.

Energi & miljøtillægget vil gælde for alle kunder og samarbejdspartnere.

KUDSK & DAHL A/S

Vojensvej 7, 6500 Vojens

Telefon: 70 70 72 92

Mail: mail@kudsk-dahl.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag

6:00 - 16:00

Fredag​

6:00 - 14:00

Lukkedage i 2024 udover helligdage

Onsdag den 1. Maj

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag den 10. maj

​Onsdag den 5. Juni